Vedtægter

Følgende vedtægter gælder for Lokal- og slægtshistorisk forening for Vrensted:

§1
Foreningens navn er Vrensted Lokal- og slægtshistorisk forening og dens hjemsted er Vrensted.

§2 – Formål
Foreningens formål er at udbrede kendskabet til og forståelsen for kulturhistorien og de kulturhistoriske værdier i Vrensted sogn.
Dette sker dels ved at indsamle og arkivere bøger, billeder, protokoller, skøder, artikler, film, lydbånd m.m. med tilknytning til sognets beboere, foreninger og virksomheder i fortid og nutid, og dels ved at stille det indsamlede til rådighed for offentligheden efter gældende regler for tilgængelighed.
Det indsamlede materiale betragtes som offentlig leje.
Det udlånes ikke.

§3 – Styrelse og arbejdsplan
Et af bestyrelsesmedlemmerne fungerer som arkivleder og er ansvarlig for arkivets drift, samlingernes tilstand og deres benyttelse i henhold til Sammenslutningen af Lokalhistoriske Arkiver i Danmarks(SLA) standardinstruks for arkivledere.
Bestyrelsen har ligeledes ansvaret for, at arkivets samlinger opbevares betryggende og er ansvarligt registrerede samt, at de er offentlig tilgængelige, hvilket sker ved at arkivet er åbent 1 gang månedlig, eller efter aftale med arkivlederen.

§4 – Medlemskab
Foreningen er medlem af Lokalhistoriske Arkiver i Nordjyllands Amt(LANA) og Sammenslutningen af Lokalhistoriske Arkiver i Danmark(SLA). Arkivet deltager i lokale, amtslige og landsdækkende fællesregistreringer, der er arrangeret  af SLA eller LANA.

§5 – Medlemmer
Som medlemmer kan optages alle interesserede. Foreninger, institutioner og virksomheder kan optages, men har ikke stemmeret.

§6 – Generalforsamling
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.

Ordinær generalforsamling afholdes i januar kvartal.
Der indkaldes til generalforsamling med 8 dages varsel ved annoncering i de lokale blade eller ved direkte henvendelse til medlemmerne.

§7
Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent og stemmetællere.
  2. Beretning.
  3. Regnskab.
  4. Fastsættelse af kontigent.
  5. Valg.
  6. Indkomne forslag.
  7. Eventuelt

Forsalg til pkt. 6 skal være bestyrelsen i hænde 4 dage før generalforsamlingen.

§8
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsens flertal ønsker det, eller en tredjedel af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring herom.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes inden en måned efter, at begæring herom er fremsat, og indkaldes med motivering for dens afholdelse – i øvrigt som en ordinær generalforsamling.

§9
Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§10 – Bestyrelse
Foreningens opgaver varetages af en bestyrelse på 7 medlemmer.
Desuden vælges der 1 suppleant og 2 revisorer.
Valgene gælder for 2 år. Første år afgår 3 medlemmer af bestyrelsen samt suppleant og en revisor efter lodtrækning.
Alle forslag og valg af bestyrelsesmedlemmer skal være skriftlige.
Der skal stemmes på det antal, som skal vælges. Der gælder simpelt stemmeflertal.

§11
Bestyrelsen konstituere sig med formand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Der føres protokol over møderne. Protokollen underskrives, inden mødet afsluttes.

§12 – Økonomi
Foreningens medlemmer betaler et årligt kontingent, der fastsættes på generalforsamlingen. Endvidere kan der modtages og tilvejebringes bidrag fra anden side.

§13
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

§14 – Vedtægtsændringer og opløsning

  1. Ændringer i vedtægterne kan ske på generalforsamlingen ved simpelt stemmeflertal. Ændringerne skal godkendes af LANA og SLA.
  2. Opløsning af foreningen kan ske med simpelt stemmeflertal ved to på hinanden med mindst to ugers mellemrum følgende generalforsamlinger, hvor forslaget har været på dagsordenen.
  3. Ved opløsning overføres eventuel formue til Wræn’niken. Arkivalierne overdrages til andet historisk arkiv efter den ekstraordinære generalforsamlings afgørelse og i følge aftale med LANA således, at deres forbliven i offentlig eje og offentlig tilgængelighed garanteres.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 25. april 1995.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *